DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

किनवट तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 किनवट धानोरा सी. 1
2 किनवट गोंडजेवली 1
3 किनवट जरुर तांडा 1
4 किनवट मलकजाम तांडा 1
5 किनवट मारेगाव (व) 1
6 किनवट मारलागुडा 1
7 किनवट पार्डी खु 1
8 किनवट वाळकी बु 1
9 किनवट मानसिंग नाईक तांडा 1
10 किनवट पिंपरफोडी 1
11 किनवट प्रधानसांगवी 1
12 किनवट रामपूर / भामपूर 1
13 किनवट सक्रु नाईक तांडा 1
14 किनवट सावरी 1
15 किनवट सिंगोडा 1
16 किनवट टेंभी रायपूर 1