DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

हदगाव तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 हदगाव बामणी ता 1
2 हदगाव ब्रम्हवाडी 1
3 हदगाव धानोरा ता / टाकराळा खु. 1
4 हदगाव धन्याचीवाडी 1
5 हदगाव माटाळा 1
6 हदगाव तळयाचीवाडी 1
7 हदगाव गुरफळी 1
8 हदगाव कार्ला म / गारगोटी 1
9 हदगाव कोंढुर/खरटवाडी 1
10 हदगाव कोपरा 1
11 हदगाव कुसलवाडी 1
12 हदगाव लिगापुर 1
13 हदगाव पांगरी ता 1
14 हदगाव पिंपराळा 1
15 हदगाव राजवाडी 1
16 हदगाव शिवणी 1