DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

धर्माबाद तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 धर्माबाद रोषणगाव 1
2 धर्माबाद आलुर/नेरळी 1
3 धर्माबाद बाचेगाव 1
4 धर्माबाद चोंडी 1
5 धर्माबाद धानोरा खुर्द 1
6 धर्माबाद दिग्रस 1
7 धर्माबाद हसनाळी 1
8 धर्माबाद कारेगांव 1
9 धर्माबाद मंगनाळी 1
10 धर्माबाद मनुर त स 1
11 धर्माबाद मोकळी/ क-हाळ 1
12 धर्माबाद पांगरी 1
13 धर्माबाद पाटोदा खु 1
14 धर्माबाद समराळा 1
15 धर्माबाद संगम 1
16 धर्माबाद विळेगाव थडी 1