DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

भोकर तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 भोकर बेम्बर 1
2 भोकर गारगोटवाडी पा 1
3 भोकर हाड़ोली 1
4 भोकर कोळगाव खु. 1
5 भोकर पाकी 1
6 भोकर रावणगाव 1