DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

उमरी तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 उमरी हुंडा प उ 1
2 उमरी ईळेगांव 1
3 उमरी कावलगुडा बु. 1
4 उमरी महाटी /येडाळा 1
5 उमरी मंडाळा 1
6 उमरी सावरगांव कला 1
7 उमरी सावरगांव द. 1
8 उमरी शिवणगांव 1