DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

नायगाव (खैरगाव) तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 नायगाव (खैरगाव) औराळा 1
2 नायगाव (खैरगाव) गोळेगाव/नायगाव वाडी 1
3 नायगाव (खैरगाव) तलबीड 1
4 नायगाव (खैरगाव) कहाळा खु 1
5 नायगाव (खैरगाव) कोठाळा 1
6 नायगाव (खैरगाव) मरवाळी/ कोपरा 1
7 नायगाव (खैरगाव) मोकासदरा 1
8 नायगाव (खैरगाव) राजगडनगर 1
9 नायगाव (खैरगाव) रानसुगांव 1