DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

मुदखेड तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 मुदखेड चिकाळा तांडा 1
2 मुदखेड वाडी नियमतुलापुर 1