DISTRICT SETU COMMITTEE, NANDED

COLLECTOR OFFICE NANDED

लोहा तालुक्यातील सेतू केंद्रासाठी रिक्त जागा असलेल्या गावांची यादी

Back
Sr NO Taluka Village Nos.
1 लोहा बोरगांव को. 1
2 लोहा चिंचोली 1
3 लोहा ढाकणी 1
4 लोहा काबेगांव 1
5 लोहा कामळज 1
6 लोहा कौडगांव 1
7 लोहा खरबी 1
8 लोहा निळा 1
9 लोहा वाळकी खु. 1